Gratis verzending bij bestellingen boven de 75 euro

Algemene Voorwaarden

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Screaming Beans Coffee Roasters B.V. beschreven. Deze zijn van toepassing als je in de webshop producten bij ons besteld of een abonnement afsluit. Niet om dingen ingewikkeld te maken, maar juist om duidelijk te zijn waar je aan toe bent bij ons. Mochten er zaken niet duidelijk zijn, of je wilt ons om een andere reden bereiken, dan zijn wij hier te vinden:

Screaming Beans Coffee Roasters B.V.

Kerkstraat 257, 1017 GW, Amsterdam

Internet: www.screamingbeans.nl / E-mail: [email protected]

BTW: NL857010335B01 / KVK: 67468918 / Bank: NL59 ABNA 0547 4547 91

Definities

Screaming Beans: Onderneming Screaming Beans die (koffie gerelateerde) producten en abonnementen levert aan consumenten en bedrijven.

Afnemer: De natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met Screaming Beans.

Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die wordt gesloten in het systeem dat Screaming Beans heeft georganiseerd, wat wordt gebruikt voor de verkoop op afstand (elektronisch, zonder fysieke aanwezigheid in dezelfde ruimte van aangaande partijen) van producten en diensten.

Dag: Kalenderdag.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en abonnementen die Screaming Beans aanbiedt. De Afnemer krijgt voor het aangaan van de overeenkomst op afstand de mogelijkheid om de Algemene Voorwaarden in te zien. Deze Algemene Voorwaarden zijn enkel en alleen niet van toepassing als dit van tevoren schriftelijk is besproken en geaccepteerd door zowel Screaming Beans als de afnemer.

Overeenkomst

De overeenkomst wordt bindend zodra de Afnemer een bestelling heeft geplaatst in de webshop van Screaming Beans en hiervan een bevestiging terug heeft ontvangen vanuit Screaming Beans. Mocht deze bevestiging nog niet zijn ontvangen, dan kan de Afnemer de overeenkomst nog ontbinden.

Screaming Beans draagt zorg voor de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de elektronische gegevensoverdracht bij het aangaan van een overeenkomst op afstand. Screaming Beans creëert hiermee een veilige webomgeving. Hoe Screaming Beans dit doet valt te lezen in de privacy verklaring (LINK TOEVOEGEN).

Screamings Beans kan zich, binnen de grenzen van de wet, op de hoogte stellen / informeren of de Afnemer aan zijn/haar/hun betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Screaming Beans op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Duur overeenkomst

Screaming Beans en de Afnemer gaan een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders vermeldt.

Verlenging of beëindiging overeenkomst

In het geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd kan de overeenkomst niet automatisch worden verlengd of vernieuwd door Screaming Beans. Een eventuele verlenging of vernieuwing zal altijd in samenspraak met de Afnemer worden afgesproken. De overeenkomst voor bepaalde tijd kan voor het verstrijken van de afgesproken termijn niet worden ontbonden door de Afnemer. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan ten alle tijden door de Afnemer worden opgezegd door dit schriftelijk aan te geven voor het einde van de lopende kalendermaand. Screaming Beans is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich omstandigheden voordoen die van dusdanige aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Screaming Beans kan worden verwacht. Dit is bijvoorbeeld het geval indien:

  1. Afnemer overschrijdt een betalingstermijn;
  2. Afnemer is failliet of in surseance van betaling;
  3. Afnemer (consument) wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. Afnemer (consument) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Afnemer niet langer vrij over zijn vermogen kan beschikken.

De Afnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien Screaming Beans de verplichtingen uit de overeenkomst niet, onvolledig, of te laat nakomt. Als nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is, kunnen Afnemer en Screaming Beans de overeenkomst, in samenspraak, ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

Prijs

Prijzen en voorwaarden voor producten en diensten worden duidelijk door Screaming Beans vermeldt in de webshop. Dit houdt in dat in ieder geval wordt vermeld:

1. De prijs, exclusief belastingen

2. Eventuele leveringskosten

Kortingsacties gelden slechts zolang de voorraad strekt.

De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de looptijd van de overeenkomst niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in de BTW-tarieven. Of wijzigingen die voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Deze wijziging gaat pas in na overleg tussen Screaming Beans en de Afnemer.

Elke (poging tot) fraude en/of iedere wijze waarop een niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en/of wordt opgemerkt, leidt ertoe dat Screaming Beans het gebruik van kortingscodes zal ontzeggen. Ook behoudt Screaming Beans zich het recht om verkregen korting met terugwerkende kracht te verrekenen aan de Afnemer.

Door wijziging van de overeenkomst na instemming van Screaming Beans en Afnemer, kan de termijn van uitvoering veranderen.

Herroeping

Bij aankoop van producten of diensten in de Screaming Beans webshop heeft de Afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de bestelde producten door de Afnemer. Koffie is een bederfelijk product en Screamins Beans kan hierdoor geen retouren van geopende koffie verpakkingen accepteren.

Bij het gebruik maken van het herroepingsrecht zal de Afnemer zorgvuldig om gaan met het product en de verpakking van de koffie gesloten houden. Daarna zal de Afnemer de zak koffie of het product in originele staat en verpakking onverwijld aan Screaming Beans retourneren, daarmee handelend conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies van Screaming Beans.

Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Runstraat 6, 1016 GK, Amsterdam. De portkosten voor een retourzending zijn voor rekening van de Afnemer.

Indien de Afnemer reeds heeft betaald voor de geleverde producten en of diensten zal Screaming Beans dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Conformiteit en garantie

Screaming Beans staat ervoor in dat producten en diensten, die zijn overeengekomen in de overeenkomst, worden geleverd naar redelijke eisen van bruikbaarheid en/of betrouwbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Levering en uitvoering

Levering van de diensten en producten aangeboden door Screaming Beans vindt plaats binnen de aangegeven leveringstermijn. Deze kunnen echter kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij Screaming Beans en Afnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Screaming Beans levert producten en diensten wereldwijd. Bestellingen boven de €75 (hoogte bepalen!) met een afleveradres binnen Nederland worden gratis verzonden. Voor internationale zendingen gelden andere tarieven. Kijk hier (LINK DHL) wat de kosten per land zijn.

Bezorging is alleen mogelijk op dagen waarop DHL, de bezorgdienst waar Screaming Beands gebruik van maakt, aangeeft te kunnen bezorgen.

De plaats van bestelling is het adres dat opgegeven is door de Afnemer. Indien Afnemer niet thuis is op het moment van levering heeft Screaming Beans het recht de bestelling te bezorgen bij de buren van de Afnemer. Indien Afnemer dit niet wil, dient dit te worden aangegeven in zijn/haar/hun my.screamingbeans account.

In het geval van een abonnement bezorgt Screaming Beans op het adres dat de Afnemer aangeeft in zijn/haar/hun my.screamingbeans account. Als de Afnemer het leveradres wil wijzigen en dit verzoek een levering kruist die al gereed staat, dan zal deze wijziging uiterlijk voor de eerstvolgende levering verwerkt zijn.

Screaming Beans is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Afnemer – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij/zij/hen de bestelling geplaatst heeft bericht van Screaming Beans. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op retournering van gemaakte kosten. Deze kosten zullen dan spoedig, doch binnen 30 dagen worden betaald door Screaming Beans.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal Screaming Beans zich inspannen om een gelijkwaardig vervangend product aan te bieden. Voorafgaand aan de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld door Screaming Beans dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Afnemer.

Betaling

De Afnemer kan enkel en alleen gebruik maken van de door Screaming Beans aangeboden en/of goedgekeurde betalingsmogelijkheden.

In het geval van het afsluiten van een abonnement geeft de Afnemer met het uitvoeren van de eerste betaling via de op de website van Screaming Beans beschikbare betalingsportal, uitdrukkelijke toestemming aan Screaming Beans om ook toekomstige betalingen van het door hem/haar/hen opgegeven rekeningnummer te innen.

Betaling door Afnemer vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen tussen Afnemer en Screaming Beans. In het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, zal de periodieke betaling voorafgaand aan elke levering plaatsvinden.

Als de Afnemer niet in binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt en/of niet tijdig betaalt, bijvoorbeeld doordat hij/zij/hen ontoereikend saldo heeft op de door hem/haar/hen opgegeven rekening ter betaling, of wegens stornering van het afgeschreven bedrag, kan Screaming Beans een bedrag van EUR 15,- aan kosten in rekening brengen.

Wanneer betaling niet tijdig wordt voldaan, zal Screaming Beans hier een herinnering van versturen. Als de betaling niet wordt voldaan in de hierin gestelde termijn, is Screaming Beans gerechtigd het door de Afnemer afgesloten abonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht om ook schadevergoeding en schade wegens achterstallige betalingen te innen en de daarbij behorende incassokosten te verhalen op de Afnemer.

Screaming Beans biedt facturen en betalingsherinneringen uitsluitend elektronisch aan.

Screaming Beans incasseert het bedrag gelijk aan het bedrag van de door de Afnemer geplaatste bestelling.

Wanneer Afnemer tijdens de looptijd van het abonnement een wijziging verzoekt, wat leidt tot een verhoging dan wel een verlaging van het door Screaming Beans te incasseren bedrag, behoudt Screaming Beans het recht van de automatische incasso totdat het abonnement door Afnemer wordt stopgezet.

De Afnemer heeft de plicht om Screaming Beans tijdig te informeren over eventuele onjuistheden in de betalingsgegevens.

Aansprakelijkheid

Screaming Beans is niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product of dienst van Screaming Beans. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Screaming Beans. De Afnemer heeft in dat geval recht op schadevergoeding. De hoogte hiervan zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Overmacht

Screaming Beans en Afnemer hoeven de overeenkomst niet na te komen indien zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld. Onder overmacht wordt verstaan, naast wat in de wet en in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Screaming Beans geen invloed kan uitoefenen. Door deze omstandigheden kan Screaming Beans de verplichtingen overeengekomen in de overeenkomst niet nakomen.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op Screaming Beans teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn eigendom van Screaming Beans (of zijn in beheer met toestemming van de rechthebbende).

Klachten

In het geval van een klacht kan deze kenbaar gemaakt worden door middel van het versturen van een e-mail aan [email protected]. Dit dient te worden gedaan binnen bekwame tijd na levering van het product/dienst. Screaming Beans zal uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen zeven dagen nadat de klacht is ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt de Afnemer binnen vijf dagen een ontvangstbevestiging van Screaming beans waarin staat vermeldt waarin de inhoudelijke afhandeling kan worden verwacht.

Een klacht over een product, een dienst of een dienst na verkoop die Screaming Beans heeft geleverd, kan ook worden ingediend via het contactformulier op de website www.screamingbeans.nl. Een kopie van de klacht wordt dan zowel naar Screaming Beans als naar de Afnemer gestuurd. Als de klacht niet onderling tussen Screaming Beans en de Afnemer valt op te lossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Geschillenregeling

Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten die worden gesloten tussen Screaming Beans en de Afnemer is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil zal deze worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Amsterdam, tenzij een andere rechter bevoegd is op grond van dwingend rechtelijke regels van het geschil kennis te nemen.

NL EN